Wat geloven wij?

De Gereformeerde Gemeenten willen in afhankelijkheid van de Heere staan op het vaste fundament van het Woord van God. In die lijn onderschrijven wij ook van harte de gereformeerde leer, zoals deze onder woorden is gebracht in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels).

Het gezag van Gods Woord is in leer en leven bepalend. De tien geboden, dat is Gods heilige wet, zijn de norm voor een leven naar Gods wil en tot Gods eer; en dat op alle terreinen van het leven. Zo wil God dat we Zijn Naam met eerbied gebruiken, Zijn dag (de zondag als rustdag) heiligen, het gezag erkennen, het (ongeboren) leven beschermen en het huwelijk (de unieke relatie tussen één man en één vrouw) in ere houden. Soms staan de tien geboden haaks op hedendaagse opvattingen. Dan leggen we vanuit Gods Woord uit waarom we die opvattingen afwijzen; zowel in ons eigen leven als in de wereld om ons heen.

De Gereformeerde Gemeenten staan een schriftuurlijk-bevindelijke prediking voor. Dit betekent dat de preek een getrouwe uitleg van de Bijbel is én een toepassing geeft voor het geestelijke leven en de dagelijkse levenspraktijk. De verantwoordelijkheid van de mens wordt benadrukt in het licht van de schepping, de bemoeienissen die de Heere met hem houdt en de ernstige aanbieding van Christus in de prediking van het Evangelie.

De preek is ten diepste de bediening der verzoening, waarin de Heere Jezus Christus als enige en volkomen Zaligmaker wordt verkondigd. Ook verklaart de preek hoe God naar Zijn verkiezend welbehagen Zijn genade in zondaren verheerlijkt in de weg van roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Christus’ wederkomst behoort het leven van de christen te stempelen.

In het geestelijke leven ligt de nadruk op het soevereine genadewerk van de drie-enige God. God de Vader volvoert Zijn welbehagen in Christus door de bediening van Woord en Geest. Het is nodig dat we persoonlijk deel krijgen aan Gods genade, omdat we van nature in Adam verloren liggen. Gods Geest maakt de mens geestelijk levend door hem te verenigen met Christus. Hij maakt in de weg van overtuiging van zonde en schuld plaats voor de Middelaar en schenkt hem geloofsoefeningen in het kennen van Christus. Een leven uit Christus wordt zichtbaar in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dit uit zich in de vreze des Heeren.

Met deze prediking en geloofsbeleving willen de Gereformeerde Gemeenten staan in de lijn van de Reformatie, de Nederlandse Nadere Reformatie en andere bevindelijk-gereformeerde vaderen, zoals de Engelse en Schotse puriteinen.